GC Mimarlik

+90 212 2366140-+90 212 327 61 30
gcmimarlik@gcmimarlik.com

Sosyal Medya
ENGLISH

KADIN KONUK EVI

MARDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI
GÜVENL?K / GÜVEN / ÇA?DA? / YEREL DOKU / TOPOGRAFYA / SOSYAL DESTEK / ?Y?LE?ME / TEVAZU 

Mardin Belediyesi taraf?ndan yap?lacak olan Mardin Kad?n Konuk evi projesi fonksiyonel ve estetik aç?dan tüm ihtiyaçlar? kar??layacak nitelikte, dünya standartlar? da göz önüne al?narak, yerel mimarinin izlerini sürdüren ve arazinin topografyas? ile birlikte çözülen kütle ve mekan organizasyonuyla, yerine özgü bir çözüm ortaya koymaktad?r. 
Geleneksel form yakla??m?, binan?n/kütlenin iklim verilerine uyumunu sa?laman?n yan? s?ra,  zor ko?ullar?n y?pratt??? kullan?c? için hem yaln?z kalabilme imkan? hem de kendi gibi insanlarla birlikte olarak sosyal destek görme, sosyalle?me imkan? do?urmaktad?r. Tüm bu imkanlar göz önüne al?narak bina kütlesi bir topografyaya da uygun biçimde kademeli bir avlu çevresinde çözümlenmi?tir.